Report

Katotohanan sa Bibliya
Site Details
Current Rank: 52 (Religion)
URL: http://biblereaderjc28.blogspot.com/search?q=christian+blog
Site Description: Katotohanan sa Bibliya
Date Joined: Jul 11, 2009


Latest Blog Posts

ANG MAGAGANAP NA PAGBABALIK-LOOB NG MGA ISRAELITA Mga kapatid, ito ay sapagkat hindi ko nais na kayo ay maging walang kaalaman patungkol sa hiwagang i
on Jun 1, 2010ANG MAGAGANAP NA PAGBABALIK-LOOB NG MGA ISRAELITA Mga kapatid, ito ay sapagkat hindi ko nais na kayo ay maging walang kaalaman patungkol sa hiwagang ito. Sa kabilang dako, baka isipin ninyong kayo ay matatalino. Ang hiwaga ay: Hanggang sa maabot...ANG KATUPARAN NG MGA HULA NI PROPETA DANIEL
on May 16, 2010Daniel 7 3. At apat na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat, 4. Ang una’y gaya ng leon, at may mga pakpak ng aguila: aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niyao’y nahugot, at ito’y nataas mula sa lupa, at pinatayo sa da...ANG MGA PAGHAHANDANG NARARAPAT GAWIN NG MGA KRISTIYANO NGAYONG PANAHON NG KAWAKASAN
on May 10, 201010Sa katapusan mga kapatid, magpakatibay kayo sa Panginoon at sa kaniyang makapangyarihang lakas. 11Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa mga lalang ng diyablo. 12Ito ay sapagkat nakikipagtunggali tayo, hindi laban...ANG MATINDING KAPIGHATIANG DARATING NA BABATAHIN NG MGA KRISTIYANO
on May 3, 2010ANG DARATING NA MATINDING KAPIGHATIAN AT PAG-UUSIG NA BABATAHIN NG MGA KRISTIYANO ANG DARATING NA MATINDING KAPIGHATIAN AT PAG-UUSIG NA BABATAHIN NG MGA KRISTIYANO At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin, a...
on Apr 3, 2010Blog Directory for the Philippines...
on Apr 3, 2010...ANG LIHIM NA PANUKALA
on Mar 28, 2010ANG LIHIM NA PANUKALA 4Sa inyong pagbasa nito ay mauunawaan ninyo ang aking kaalaman sa hiwaga ni Cristo. 5Sa ibang kapanahunan, ito ay hindi ipinaalam sa sangkatauhan na tulad ngayon. Ito ngayon ay inihayag sa mga banal niyang apostol at mga prope...ANG KALIGTASAN PARA SA LAHAT
on Mar 28, 2010ANG LIHIM NA PANUKALA4Sa inyong pagbasa nito ay mauunawaan ninyo ang aking kaalaman sa hiwaga ni Cristo. 5Sa ibang kapanahunan, ito ay hindi ipinaalam sa sangkatauhan na tulad ngayon. Ito ngayon ay inihayag sa mga banal niyang apostol at mga propeta...PAGTUTUON NG PANINGIN SA MGA BAGAY NA HINDI NAKIKITA
on Mar 28, 2010PAGTUTUON NG PANINGIN SA MGA BAGAY NA HINDI NAKIKITA 1. PANANAMPALATAYA – si CRISTO ang siyang pinagmulan at nagpapasakdal nito. Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa...PAGHAHAMBING NG KAUTUSAN NI MOISES SA KAUTUSAN NI CRISTO
on Oct 29, 2009” PAGHAHAMBING NG KAUTUSAN NI MOISES SA KAUTUSAN NI CRISTO ” (Pag-aaral sa Kahulugan ng Nasasaad sa JUAN 1:17 ) ” Sapagkat ibinigay ang KAUTUSAN sa pamamagitan ni MOISES ngunit ang PAG-IBIG at KATOTOHANAN ay dumating sa pamamagitan...Statistics
Unique Visitors Today: 0
Page Views Today: 0
Unique Visitors this Week: 1
Page Views this Week: 1
Unique Visitors this Month: 2
Page Views this Month: 3
Total Unique Visitors: 7,042
Total Page Views: 8,095
Total Hits Out: 148

Site Traffic