Blogs on short story


1
Teritoryo
Statistics for Teritoryo
tahanan ng mga pinatinding kahibangan at maiikling kwento ni Whang...

Tags: puna, short story, insane thoughts


Visitors: 12 | Report Blog