Report

Ang Biblia
Site Details
Current Rank: 58 (Religion)
URL: http://angbiblia-bagongtipan.blogspot.com
Site Description: Ang blog na ito ay naglalaman ng mga talatang nakasulat sa biblia.
Date Joined: Mar 23, 2009

Tags: Bible verses, Videos, World Clock, Pagkaing espiritual


Latest Blog Posts

Mateo 28:12
on Mar 23, 2009 in MATEO 12 At nang sila'y mangakipagkatipon na sa matatanda, at makapag-sanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal,...Marcos 16:12
on Mar 23, 2009 in MARCOS 12 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila, nang sila'y nangaglalakad na patungo sa bukid.Marcos 16:15
on Mar 23, 2009 in MARCOS 15 At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal.Marcos 16:17
on Mar 23, 2009 in MARCOS 17 At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya: mangagpapalabas sila ng mga demonio sa aking pangalan; mangagsasalita sila ng mga bagong wika;...Mateo: 28:17
on Mar 23, 2009 in MATEO 17 At nang siya!y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya; datapuwa't ang ilan ay nangagalinlangan.Juan 21:20
on Mar 23, 2009 in JUAN 20 Si Pedro, paglingon, ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod; na siya ring humilig sa kaniyang dibdib sa paghapon, at nagsabi, Panginoon, sino ang sa iyo'y magkakanulo?Marcos 16:14
on Mar 23, 2009 in MARCOS 14 At pagkatapos siya'y napakita sa labingisa samantalang sila'y nangakaupong nagsisikain; at pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagka't hindi sila nagsipaniwala sa nangakakita sa kaniya pagkatapos na siya'y m...Juan 21:19
on Mar 23, 2009 in JUAN 19 Ito nga'y sinalita niya, na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Dios. At pagkasalita niya nito, ay sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin.Marcos 16:13
on Mar 23, 2009 in MARCOS 13 At sila'y nagsiyaon at ipinagbigay-alam ito sa mga iba: at kahit sa kanila'y hindi rin sila nagsipaniwala.Lucas 24:52
on Mar 23, 2009 in LUCAS 52 At siya'y sinamba nila, at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak:...Statistics
Unique Visitors Today: 0
Page Views Today: 0
Unique Visitors this Week: 0
Page Views this Week: 0
Unique Visitors this Month: 0
Page Views this Month: 0
Total Unique Visitors: 88,721
Total Page Views: 144,897
Total Hits Out: 897

Site Traffic