Report

Sa mga Hebreo
Site Details
Current Rank: 51 (Religion)
URL: http://samgahebreo.blogspot.com/
Site Description: Ano mang sulat na walang lagda ay isang anonymous letter. Iyan ang kalagayan ng "SA MGA HEBREO" na walang lagda may akda. Nguni't higit pang pinaniwalaan ng marami ang mga maling aral na laman nito, kay sa mga aral ni Jesus.
Date Joined: Mar 21, 2012

Tags: New Testament, Biblical Errors, Anti-Christ


Latest Blog Posts

Kabanata 6 "SULAT SA MGA HEBREO" (Part 1 of 4)
on Oct 21, 2012 in Biblical Errors Bible Paul vs Jesus New Testament's Errors Anti-Christ Kaugnay ng huling bahagi ng nakaraang kabanata (5) ay maliwanag na ipinahihiwatig nitong may akda, na ang mga aral na nilalaman ng evangelio ng kaharian, na tumutukoy sa kautusan, palatuntunan, at kahatulan ay gaya lamang ng pagkaing gatas ng mga san...Kabanata 6 "SULAT SA MGA HEBREO" (Part 3 of 4)
on Oct 21, 2012 in Biblical Errors Bible Paul vs Jesus New Testament's Errors Anti-Christ Sa pagpapatuloy ng may akda ay ibinigay niyang halimbawa itong si Abraham sa talata 13 hanggang 15, na sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya ay inaring ganap at tinamo ang mga pangako (talata 14)  na ipinangako sa kaniya ng Dios. Na ang pin...Kabanata 6 "SULAT SA MGA HEBREO" (Part 4 of 4)
on Oct 21, 2012 in Biblical Errors Bible Paul vs Jesus New Testament's Errors Anti-Christ Sa huling dalawang talata (19 at 20) ng kabanatang ito’y iginiit na muli itong si Jesus sa kalagayan ng isang dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Ano pa’t sinasabing siya’y pumasok sa tabing ng kampamento, nang dahil sa ka...Kabanata 6 "SULAT SA MGA HEBREO" (Part 2 of 4)
on Oct 21, 2012 in Biblical Errors Bible Paul vs Jesus New Testament's Errors Anti-Christ Sa talata 4 hanggang 6 ay sinasabing ang mga minsang naliwanagan at nakalasap ng mga kaloob ng kalangitan (salita ng Dios), at ang nakabahagi sa Espiritu Santo, na nahiwalay sa Dios ay hindi maaaring baguhin silang muli ng kanilang pagsisisi. Sa gayo...Chapter 5 "SULAT SA MGA HEBREO" (Part 2 of 2)
on Jun 2, 2012 in Biblical Errors Bible Paul vs Jesus New Testament's Errors Anti-Christ JUAN 19 :30  Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, NAGANAP NA: at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga.Si Jesus nga kung gayo’y namatay sa krus at hindi gaya ng isinasaad sa talata na siya’y nakaligtas...Kabanata 5 "SULAT SA MGA HEBREO" (Part 1 of 2)
on Jun 2, 2012 in Biblical Errors Bible Paul vs Jesus New Testament's Errors Anti-Christ Sa kabanata (5) namang ito’y tampok ang pagbibigay diin sa pagiging umano’y dakilang saserdote ni Jesus, na siyang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng nagsisitalima sa kaniyang mga aral. Sa gayo’y pinangalanan siya ng Dios na dakil...Kabanata 5 "SULAT SA MGA HEBREO" (Part 2 of 2)
on Jun 2, 2012 in Biblical Errors Bible Paul vs Jesus New Testament's Errors Anti-Christ JUAN 19 :30  Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, NAGANAP NA: at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga.Si Jesus nga kung gayo’y namatay sa krus at hindi gaya ng isinasaad sa talata na siya’y nakaligtas...Chapter 5 "SULAT SA MGA HEBREO" (Part 1 of 2)
on Jun 2, 2012 in Biblical Errors Bible Paul vs Jesus New Testament's Errors Anti-Christ Sa kabanata (5) namang ito’y tampok ang pagbibigay diin sa pagiging umano’y dakilang saserdote ni Jesus, na siyang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng nagsisitalima sa kaniyang mga aral. Sa gayo’y pinangalanan siya ng Dios na dakil...Chapter 4 "SULAT SA MGA HEBREO" (Part 2 of 4)
on May 13, 2012 in Biblical Errors Bible Paul vs Jesus New Testament's Errors Anti-Christ Sa talata 8 ay binibigyan naman ng diin ng may akda, na ang kapahingahan ng Dios ay hindi naipagkaloob sa pamamagitan ni Josue, sapagka’t kung ito aniya’y natamo na sa panahong yao’y hindi na sana binanggit pa ng Dios sa ibang araw. Bakit, hind...Chapter 4 "SULAT SA MGA HEBREO" (Part 1 of 4)
on May 13, 2012 in Biblical Errors Bible Paul vs Jesus New Testament's Errors Anti-Christ Maliwanag na pinalabas ng may akda sa nakaraang kabanata (3), na ang boong kalahian ng mga anak ni Israel na nangagsilabas sa Egipto ay hindi nakapasok sa kapahingahan ng Dios. Ito’y sa di umano’y kawalan nila ng pananampalataya sa Dios, na nagtu...Statistics
Unique Visitors Today: 0
Page Views Today: 0
Unique Visitors this Week: 0
Page Views this Week: 0
Unique Visitors this Month: 0
Page Views this Month: 0
Total Unique Visitors: 866
Total Page Views: 4,234
Total Hits Out: 81

Site Traffic